Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Bratislava - Rösslerov lom

Lokalizácia

Longitude: +17°7'9.12" E; Latitude: +48°10'53.58" N; východné úbočie Kamzíka. Mestká časť Bratislava - Nové Mesto.

Žltou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality. Červená gulička označuje pozíciu neďalekej lokality Bratislava - Briežky v tých istých horninách.

Vzorky minerálov z lokality Bratislava - Rösslerov lom

Dá sa nájsť na tejto lokalite: kremeň, annit, muskovit, draselný živec, plagioklas, zirkón, beryl, almandín, monazit

annit
Annit
lupene cca 5 x 3 cm
annit
Annit
lupene cca 5 x 2 cm

 

 

Rosslerov lom patrí ku klasickým lokalitám Západných Karpát aj keď sa už dlhšiu dobu neťaží. Známy je hlavne obsahom pegmatitových žíl s veľkými lupeňmi annitu, ale aj nálezom berylu.

Popis

Prístup na lokalitu je pomerne jednoduchý. Ulicou smerom na Briežky. Za železničným podchodom treba odbočiť doprava. K opustenému lomu Vás privedie panelová cesta. V lome sa už neťaží a bol vyhlásený za prírodnú pamiatku, pričom predmetom ochrany sú steny lomu. Na tento fakt Vás upozorní tabuľka pri ceste.

unquote

Červeným krúžkom je označená pozícia opisovanej lokality.

Nachádzajú sa tu drobno až strednozrnné biotitické až dvojsľudové granodiority preniknuté množstvom aplitoidných až pegmatitových žíl. Granitové pegmatity tvoria žily (hrubé do 3 m), často so zonálnou stavbou. Prevláda hrubokryštalická živcovo-kremenno-sľudová zóna, bloková mikroklínová zóna a kremenné jadro, lokálne je vyvinutá aplitická zóna a grafitický pegmatit. Kremeň je masívny, lokálne tvorí nedokonale vyvinuté svetlosivé kryštály zarastené v blokovom K-živci. Čierne lištovité kryštály biotitu asociujú s muskovitom. Granát-almandín tvorí tmavočervené kryštály veľké do 3,5 cm. Akcesorický zirkón a vzácny beryl sa vyskytujú v asociácii s masívnym kremeňom, muskovitom a mikroklínom.

Rosslerov lom
Rosslerov lom
Rosslerov lom
Rosslerov lom
Rosslerov lom
Rosslerov lom
Rosslerov lom
Rosslerov lom
Rosslerov lom

Niekoľko fotiek dokumentujúcich pomaly zarastajúce steny lomu. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Lom bol založený v horninách tzv. bratislavského masívu, ktorý možno charakterizovať ako hercýnsku intrúziu pera-luminózneho, vápenato-alkalického charakteru s afinitou k typu S (Cambel a Vilinovič, 1987; Petrík et al., 2001; Broska et al., 2006). Predstavuje zonálny masív v smere predĺženia SV - JZ. Na jeho stavbe sa podieľa 5 typov granitických hornín. Drobno- až strednozrnné biotitické granodiority (s častými xenolitmi biotitic-kých rúl a amfibolitov) preniknuté žilami pegmatitov/aplitov tvoria vrchnú časť masívu a nachádzajú sa v jv. časti masívu. Strednozrnné neporfýrické muskoviticko-biotitické granodiority podstielajú vrchnú časť masívu a v súčasnom erozívnom zreze sa nachádzajú v sz. časti masívu. Porfýrické hrubozrnné muskoviticko-biotitické granodiority až granity tvoriace hlbšiu časť plutónu prerážajú cez nadložné typy najmä v osovej časti bratislavského masívu. Svetlé mylonitizované „leukokratné" muskovitické a dvojsľudové granity lemujúce masív zo sz. časti sú skôr produktom deformácie a alterácie ako magmatickej frakcionácie. Suitu granitických hornín dopĺňajú biotiticko-amfibolické diority vo forme malých telies a žíl vjjv. časti masívu. Horninotvorné minerály granodioritov na tejto lokalite tvorí xenomorfný kremeň, hypidiomorfný plagioklas, pertitický K-živec, biotit a muskovit. Granát (almandín > spessartín), fluórapatit, zirkón, monazit-(Ce), xenotím-(Y), ilmenit a pyrit patria k charakteristickým akcesorickým minerálom granitov bratislavského masívu.

Zdroj: Vysvetlivky ku geologickej mape Malých Karpát

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.org - Rosslerov lom

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com