Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Ochtiná

Lokalizácia

Longitude: +20°19'06.1" E; Latitude: +48°41'51.7" N; cca 1 km SZ od obce Ochtiná.

Červenou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality.

Vzorky minerálov z lokality Ochtiná

Dá sa nájsť na tejto lokalite: hemimorfit, linarit, smithsonit, ceruzit, aurichalcit, hydrozinkit, bindheimit, azurit, galenit, sfalerit.

Malá lokalita známa výskytom hemimorfitu, smithsonitu a ceruzitu. Prvé dva minerály tu boli spolu s galenitom a sfaleritom predmetom ťažby. V súčasnosti je možné na halde nájsť tieto minerály, ale v slabšej kvalite. Kopaním sa dajú možno nájsť aj krajšie vzorky. Začínajúcich zberateľov určite potešia aj celkom pekné vzorky galenitu a sfaleritu. Hemimorfit a ceruzit tvorí drobné kryštáliky. Smithsonit skôr náteky a kvapľovité formy, na povrchu môže vytvárať drobné klencové plochy.

Popis

Prístup na lokalitu je pomerne dosť sťažený prítomnosťou riečky Štítnik. Banské pole sa nachádza približne v polovici cesty medzi Ochtinou a Rochovcami. Najkratšia cesta je odstaviť auto na mieste kde sa železnica križuje s cestou. Je tam priestor, ale auto je pomerne nechránené. Odtiaľ je to pomerne blízko, len treba prejsť cez pole a potom cez riečku. Po daždi je pomerne silná. Mne sa podarilo nájsť miesto kde je voda slabšia a dala sa prebrodiť, ale nemôžem to odporučiť. Lepšie je prejsť na druhú stranu riečky už v Ochtinej alebo v Rochovciach, a odšliapať si to. Miesto sa dá len veľmi ťažko minúť, halda aj štôlne sú prakticky na rozhraní lesa a lúky pri rieke.

Ochtina
Ochtina
Ochtina
Ochtina
Ochtina
Ochtina

Kliknutím fotky zväčšíte.

Lokalitka je zaujímavá ešte jednou vecou. Keďže sa nachádza pri rieke s hustým zarastením brehov a blízkym lesom, hemží sa to tam (v teplých letných dňoch) krásnymi veľkými slepúchmi. Podarilo sa mi vydieť aj asi metrovú užovku a vypasené obrovské húsenice.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Ložisko Mária-Margita vystupuje v mramorizovaných vápencoch vrchného karbónu (stredný vrstevný komplex), v podloží ktorých sú diabázové tufity, mies­tami s preplástkami vápencov a tmavých chloriticko-sericitických až grafitických fylitov, ležiacich zväčša až v podloží diabázcvých tufitov. Prechod medzi jednot­livými horninami je pozvoľný. Diabázové tufity tvoria často preplástky i priamo vo vápencoch. V starších prácach sa ložisko Mária Margita považuje za „metasomatické Pb-Zn ložisko", a to na základe toho, že zrudnenie je vyvinuté vo vápencoch, a že sa tu uplatňuje metasomatóza. Je síce pravda, že metasomatóza sa uplatnila, ale nie v takej miere a takým spôsobom, aby sme mohli hovoriť o metasomatickom type. Ložisko nevzniklo cestou metasomatózy, t. j. hydrotermálne roztoky sa nevytvárali cestou zatlačovania vápencov a neukladali svoj rudný obsah na uvoľnené miesta, ale vystupovali po tektonických líniách, kde svoj rudný obsah aj uložili. Pri ich prechode po puklinách došlo prirodzene aj k atakovaniu stien a k prejavom slabej metasomatózy, lemujúcej výplň puklín. Lokálne je vyvinuté zrudnenie vo forme impregnácií i ďalej od ložiska, čo je bežným zjavom i na žilách nevystupujúcich vo vápencoch. Preto študované ložisko treba považovať za žilné, prípadne zmiešané, a nie ako typicky metasomatické.

Zdroj: Minerály Slovenska

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.org, presowminerals

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com