Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Muránska Dlhá Lúka

Lokalizácia

Longitude: +20°3'8.46" E; Latitude: +48°42'57.78" N; približne 1,75 km západne od obce Muránska Dlhá Lúka.

Červenou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality.

Vzorky minerálov z lokality Muránska Dlhá Lúka

Dá sa nájsť na tejto lokalite: aktinolit, tremolit, talk, fuchsit, klinochlór.

aktinolit
aktinolit
xx cca 1 cm
aktinolit
aktinolit
xx cca 1 cm
aktinolit
aktinolit
xx cca 2 cm

 

aktinolit
aktinolit
xx cca 1 cm
mastenec
talk (mastenec)
výrez cca 1 cm
talk
talk (mastenec)
výrez cca 1 cm

 

 

Najhojnejším minerálom je aktinolit, ktorý tvorí max. 10 cm dlhé, najčastejšie tmavozelené prizmatické kryštály. Hojný je aj svetlohnedozelený tremolit tvoriaci tiež niekoľkocentimetrové stĺpcovité kryštály. Charakteristický veľkolupeňovitý svetlozelený talk tvorí až 20 cm mocné žily najmä na okraji serpentinitového telesa. Z chloritov je prítomný klinochlór tvoriaci tmavozelené lístočkovité kryštály v asociácii s aktinolitom, tremolitom, talkom a antofylitom. Okrem vyššie uvedených minerálov tu boli opísané antigorit, antofylit, biotit, muskovit var. fuchsit, serpentín, magnetit, goethit, chromit, ilmenit, magnezit a zo sulfidických minerálov boli identifikované heazlewoodit, chalkopyrit, pentlandit, pyrit, pyrotit a violarit. Okrem vyššie spomínanej mineralizácie možno na prístupovej ceste ako aj v celom okolí nájsť minerály alpskej paragenézy, reprezentované kremeňom (niekedy kryštalovaným, príp. var. záhnedou), čiernym prizmatickým turmalínom skoryl – dravitového zloženia, klinochlórom, klencovými kryštálmi dolomitu, makroskopickým rutilom a drobnými kryštálmi pyritu. V granátických svoroch typu Breziny sa nachádzajú približne do 1 cm veľké almandíny (minerál zo skupiny granátu).

Popis

Lokalita sa nachádza asi 1,75 km západne od obce. V strede obce, pri kostole, treba odbočiť smerom na západ. Za poslednými domami v obci vedie poľná cesta najskôr cez areál miestneho družstva, potom cez pole. Po prejdení cez potok (dá sa prejsť osobným autom), treba ísť vľavo, cesta mierne stúpa v zalesnenej časti chotára. Asi po 400 m, po križovaní potoku, sa lesná cesta prudko stáča doprava. Tu treba odstaviť osobné auto a pokračovať pešo alebo ísť už len terénnym motorovým vozidlom až priamo do lomu.

Muránska Dlhá Lúka
Muranska Dlha Luka
Muránska Dlhá Lúka

Takmer zarastený lom. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Lokalita je významná výskytom veľmi estetického zeleného talku (mastenca) a dlhoprizmatických kryštálov amfibolov. Tieto minerály vystupujú v metamorfovanom ultrabázickom telese v komplexe granátických svorov (svory typu Breziny) a biotitických svorových rúl a migmatitov v kohútskom pásme veporika. Toto teleso ako aj ostatné horniny boli metamorfované v podmienkach na rozhraní fácie zelených bridlíc a amfibolitovej fácie. Základnou horninou ultrabázického telesa je antigoritický serpentinit. Smerom k tektonizovaným zónam v serpentinite narastá zastúpenie tremolitu, mastenca, klinochlóru a ďalších minerálov na úkor antigoritu. Na okrajoch telies sú niekedy vyvinuté monominerálne mastencové, tremolitické a chloritické horniny.

Zdroj: mapový server ŠGÚDŠ

Podobné lokality

Podobnou lokalitou je Dobšiná - lom Teliatko, Kobeliarovo

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.com - Muránska Dlhá Lúka

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com