Domov | Kontakt | Instagram | Youtube

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Bratislava - Briežky

Lokalizácia

Longitude: +17°06,850' E; Latitude: +48°10,758' N; stavenisko cca 700 m JZ od Rosslerovho lomu.

Žltou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality. Červená gulička označuje pozíciu neďalekej lokality Rosslerov lom v tých istých horninách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorky minerálov z lokality Bratislava - Briežky

Dá sa nájsť na tejto lokalite: muskovit, annit, živce, kremeň, granát

muskovit
muskovit
lupene cca 3 x 3 cm
muskovit
muskovit
lupene cca 4 x 5 cm
muskovit
muskovit
hrúbka lupeňa 1 cm

 

 

Pegmatity obsahujú hlavne veľké niekoľko centimetrové lupene muskovitu a annitu, samozrejme kremeň, živce a drobné granáty, ale pravdepodobne tiež všetky minerály pegmatitov, ktoré sa našli aj v neďalekom Rosslerovom lome.

Tu sú zavesené moje prebytky v zbierke na výmenu/predaj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis

Na lokalitu sa dá dostať asfaltovou cestou (Neronetová ulica) smerom na Kamzík. Po pravej strane na mieste, kde bývali vinohrady pokračujúca výstavba odkryla pegmatitové žily.

unquote

Červeným krúžkom je označená pozícia opisovanej lokality.

V súčasnosti (2014) je táto lokalita jedno veľké stavenisko. Ako bude výstavba pokračovať, budú pegmatitové žily postupne znova zakryté. Z mapky je zrejmé, že okolo vedie aj modrá turistická trasa smerom na Kamzík.

Briežky
Briezky
Briežky
Briezky
Briezky
Briežky

Stavenisko s odkrytými pegmatitovými žilami. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geológia

Geologická stavba je totožná s blízkou lokalitou Rosslerov lom, ktorý bol založený v horninách tzv. bratislavského masívu, ktorý možno charakterizovať ako hercýnsku intrúziu pera-luminózneho, vápenato-alkalického charakteru s afinitou k typu S (Cambel a Vilinovič, 1987; Petrík et al., 2001; Broska et al., 2006). Predstavuje zonálny masív v smere predĺženia SV - JZ. Na jeho stavbe sa podieľa 5 typov granitických hornín. Drobno- až strednozrnné biotitické granodiority (s častými xenolitmi biotitic-kých rúl a amfibolitov) preniknuté žilami pegmatitov/aplitov tvoria vrchnú časť masívu a nachádzajú sa v jv. časti masívu. Strednozrnné neporfýrické muskoviticko-biotitické granodiority podstielajú vrchnú časť masívu a v súčasnom erozívnom zreze sa nachádzajú v sz. časti masívu. Porfýrické hrubozrnné muskoviticko-biotitické granodiority až granity tvoriace hlbšiu časť plutónu prerážajú cez nadložné typy najmä v osovej časti bratislavského masívu. Svetlé mylonitizované „leukokratné" muskovitické a dvojsľudové granity lemujúce masív zo sz. časti sú skôr produktom deformácie a alterácie ako magmatickej frakcionácie. Suitu granitických hornín dopĺňajú biotiticko-amfibolické diority vo forme malých telies a žíl vjjv. časti masívu. Horninotvorné minerály granodioritov na tejto lokalite tvorí xenomorfný kremeň, hypidiomorfný plagioklas, pertitický K-živec, biotit a muskovit. Granát (almandín > spessartín), fluórapatit, zirkón, monazit-(Ce), xenotím-(Y), ilmenit a pyrit patria k charakteristickým akcesorickým minerálom granitov bratislavského masívu.

Zdroj: Vysvetlivky ku geologickej mape Malých Karpát

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné lokality

Podobnou lokalitou je Bratislava - Rosslerov lom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kľúčové slová

Bratislava, Briežky, kremeň, muskovit, annit, živec, granát, tatrikum, Malé Karpaty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com