Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Turnaikum

Turnaikum je tektonická jednotka príkrovového charakteru vystupujúca spod silicika. Vyskytuje sa v južnej časti gemerského pásma hlavne v oblasti Slovenského krasu. Vrstevný sled turnaika je od vrchného karbónu po vrchný trias. Turnaikum je charakteristické metamorfným postihom väčšiny súvrství a hlbokovodnejšími karbonatickými fáciami v triase na rozdiel od silicika. Najcharakteristickejším členom vrstevného sledu sú vrchnotriasové sivé rohovcové vápence a tmavé bridlice s vložkami vulkanitov a pieskovcov v strednom triase.

turnaikum

Zdroj: Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"; Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"; Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com