Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Meliatikum

Meliatikum je tektonická jednotka príkrovového charakteru. Poznáme len jej relikty vystupujúce spod príkrovov turnaika a silicika. Výskyty meliatika sú známe aj z územia Maďarska a Rakúska. Horninovou náplňou predstavuje tektonickú melanž triasových karbonátov, rádiolaritov a vulkanitov, ktorá je uložená v tmavých až čiernych bridliciach s vrstvami rádiolaritov jurského veku. Charakter sedimentárnej sekvencie poukazuje na subdukčnú zónu oceánského charakteru. Oceánska doména meliatika sa uzavrela vo vrchnej jure až spodnej kriede. Subdukcia oceánskej kôry a postupné uzavretie priestoru meliatika spôsobilo presun horninových komplexov, ktoré sedimentovali na južnom okraji oceánskej štruktúry. Z týchto horninových komplexov vznikli tektonické telesá turnaika a silicika. Zároveň bol do oblasti subdukcie vtiahnutý príkrov Bôrky, ktorý sa pravdepodobne nachádzal v priestore medzi gemerikom a meliatikom.

meliatikum

Presunom príkrovových jednotiek meliatika, turnaika a silicika začalo skracovanie priestoru vnútorných Západných Karpát a nasledoval presun fatrika a hronika pri zachovaní polarity presunu v priestore od juhu (zvnútra) na sever a v čase od spodnej kriedy (gemerské pásmo) po najspodnejšiu vrchnú kriedu (pásmo jadrových pohorí).

Zdroj: Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"; Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"; Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com