Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Hronikum (Chočský príkrov)

Hronikum predstavuje podobne ako fatrikum sústavu čiastkových príkrovových telies, ktoré boli štruktúrované počas strednej kriedy z jedného faciálne rozčleneného sedimentačného priestoru. Vyskytuje sa v tektonickom nadloží fatrika a tatrika (príp. veporika). Stratigrafický rozsah hronika je od karbónu po spodnú kriedu. Kompletný vrstevný sled však nemáme nikde zachovaný.

hronikum

Pre hronikum sú typické predovšetkým mohutne vyvinuté triasové karbonáty (vápence a dolomity). Vyššie stratigrafické členy ako trias sa vyskytujú na severe Nízkych Tatier, v Čachtických Karpatoch a v Strážovských vrchoch. Na základe pomeru zastúpenia dolomitov a vápencov v triase boli v rámci hronika vyčlenené dve faciálne odlišné sekvencie - čiernovážska sekvencia (s prevahou dolomitov) a bielovážska sekvencia (s prevahou vápencov). Veľmi typickým litostratigrafickým členom hronika sú vulkanity a sedimenty karbónu a permu, ktoré tvoria hrubý horninový súbor (viac ako 2 000 m) označovaný ako ipoltická skupina (predtým melafýrová séria).

Zdroj: Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"; Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"; Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com